លាំងជ័យសន្លឹកតូច ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ប្រេះបាតជើង-បាតដៃ លាប់កញ្រ្ជឹល ថ្នាំគង់ស្បែក

The post លាំងជ័យសន្លឹកតូច ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ប្រេះបាតជើង-បាតដៃ លាប់កញ្រ្ជឹល ថ្នាំគង់ស្បែក appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)