បទពិសោធន៍ធ្វើមេចំណីពីត្រីល្អិតៗសំរាប់មាន់ស៊ី

លោកពូ សៅ ម៉ាក់ ជាកសិកររស់នៅភូមិរកាកូនសត្វ ឃុំបឹងដោល ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង។ គាត់បានសហការជាមួយអង្គការសេដាក ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១០។ ក្រោយពីបានសហការមកគាត់បានរៀននូវបច្ចេកទេសកសិកម្មមានដូចជា ការចិញ្ចឹមមាន់ ការធ្វើស្រូវ ប.វ.ស. ការដាំបន្លែ ការចិញ្ចឹមត្រី និងការធ្វើមេចំណីសំរាប់ជួយបំប៉នឲ្យមាន់ធំលូតលាស់បានឆាប់រហ័សទៀតផង។ ចំពោះបទពិសោធន៍របស់គាត់ មានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ធ្វើមេចំណីពីត្រីល្អិតៗសំរាប់មាន់ស៊ី appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)