បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹម និងព្យាបាលមាន់ (កសិករ ងឹម យ៉ន)

លោកអ៊ំ   ងឹម  យ៉ន  ជាកសិកររស់នៅភូមិកណ្តាល  ឃុំដូយ៉យ ស្រុកឈូក  ខេត្តកំពត។  គាត់មាន​បទពិសោធន៍ល្អក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់  ដែលបចេ្ចកទេសនេះផ្សព្វផ្សយដោយអង្គការរសដាក ហើយគាត់បានធើ្វការរៀបចំចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេល៥ខែ គាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា១លានរៀល ដោយមិនគិតពីការបរិភោគក្នុងគ្រួសារ ដែលខុសពីមុនសូម្បីតែបរិភោគក្នុងគ្រួសារក៏ពុំគ្រប់គ្រាន់ផង។ ចំពោះបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

ប្រភព ទស្សនាវដ្តីកសិករ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹម និងព្យាបាលមាន់ (កសិករ ងឹម យ៉ន) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)