បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមអន្ទង់ (កសិករ ម៉េត មីន)

អន្ទង់ជាសត្វដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើន  ក្រៅពីធ្វើជាម្ហូបអាហារ សាច់អន្ទង់អាចជំនួយដល់ឈាម ប៉ូវកម្លាំង ព្យាបាលរោគដេកមិនលក់ និងឈាមអន្ទង់អាចព្យាបាលជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ។ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមអន្ទង់់់សម្រាប់ដោះស្រាយម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ យើងសូមកបទពិសោធន៍របស់កសិករមកបង្ហាញដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមអន្ទង់ (កសិករ ម៉េត មីន) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)