បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសា

អ្នកមីង សំ សុវណ្ណា ជាកសិកររស់នៅភូមិរាជានុគោល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង​ ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។គាត់ចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមជ្រូកនៅឆ្នាំ១៩៩៥ ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យទេ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១១ ការចិញ្ចឹមរបស់គាត់បានជោគជ័យរហូត ចំពោះបទពិសោធន៍នេះមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម​។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសា appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)