ប្រើឧបករណ៍ TIMER សំរាប់ប្រយោជន៍វិស័យកសិកម្ម

TIMER គឺជាឧបករណ៍ទំនើបសម័យថ្មី ដែលគេផលិតឡើងសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាមួយជាក់លាក់ដើម្បីភ្ជាប់និងផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីសម្ភារៈ ឬឧបករណ៍ដែលប្រើភ្លើងអគ្គិសនីដូចជា អំពូលភ្លើង ម៉ូទ័របូមទឹក ការបើកបិទវ៉ានទឹក…។ TIMER មានជាច្រើនប្រភេទ ហើយក៏មានរូបរាងខុសៗគ្នាដែរ, TIMER ខ្លះប្រើភ្លើងAC   (ភ្លើងរដ្ឋ ម៉ាស៊ីនភ្លើង) ខ្លះ​ទៀតប្រើភ្លើងDC (ថ្ម ផ្ទាំងសូឡា អាគុយ)។

The post ប្រើឧបករណ៍ TIMER សំរាប់ប្រយោជន៍វិស័យកសិកម្ម appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)