ផ្កាក្រចក ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ពស់ចឹក ក្អែបខាំ រំលាយដុំពកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ស្រ្តីរាំងរដូវ ដំបៅដោះ ពិសថ្នាំងដៃ…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)