ផ្កាកូឡាប ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ រដូវមិនទៀង ឈឺពោះពេលមករដូវ កើតបូស រលាកស្បែកមានខ្ទុះ ធ្លាក់ស

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)