ពីថ្ងៃទី១២ដល់១៨ តុលា មានភ្លៀងធ្លាក់, បងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)