ឱកាសការងារ ពីផ្ទះស្លឹកគ្រៃ ក្សេមក្សាន្ត

ដើម្បីចូលរួម លើកកម្ពស់ កម្រិតជីវភាព និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករ ព្រមទាំង​ចូលរួម តភ្ជាប់ផលិតផលកសិកម្ម (ដំណាំសរីរាង្គ) នឹងទីផ្សារកសិផលសរីរាង្គ ផ្ទះស្លឹកគ្រៃ ក្សេមក្សាន្ត គ្រោងពង្រីកទីផ្សារផលិតផលស្លឹកគ្រៃសរីររាង្គ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដូច្នេះហើយ ផ្ទះស្លឹកគ្រៃក្សេមក្សាន្ត ត្រូវការ ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ដូចខាងក្រោម៖ សូមចុចតណភ្ជាប់នេះដើម្បីអានព័ត៌មានលំអិត

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)