ការថែទាំ អត្ថប្រយោជន៍ ផលវិបាក និងចំណុចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឧបករណ៍កិនចំណីសត្វ

ប្រជាកសិករមួយចំនួនមានឧបករណ៍កិនចំណីសត្វ ប៉ុន្តែការថែទាំ ឬនៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើង មិនអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់នោះទេ ដោយសារខ្វះបទពិសោធន៍ ឬក៏មិនទាន់មានចំណេះដឹងផ្នែកនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថបទដែលរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

 

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ណែនាំអំពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ និងការដំឡើងឧបករណ៍កិនគ្រាប់ធញ្ញជាតីខ្នាតតូច

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)