ប្រយង្គុ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ណែនទ្រូង អាហារមិនរលាយ ហើមពោះ បាក់ឆ្អឹង បូស រមាស់…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)