ផ្កាម៉ោងបួន ឬ ផ្កាយួន ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ដុះសាច់បំពង់ក រលាកផ្លូវនោម រដូវមិនទៀង ក្អកធ្លាក់ឈាម ទឹកនោមផ្អែម រលាកដោះ បូស រើម

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)