វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានដាំដុះ (ទ្រឹស្តី និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង)

ប្រធានបទសំខាន់ៗ

១) ការជ្រើរើសទីតាំង ដើម្បីចាប់ផ្តើម(កត្តាធម្មជាតិ និងកត្តាសង្គម)

២) ការជ្រើសរើសមុខដំណាំ និងពូចដំណាំ

៣) ការៀបចំប្រព័ន្ធក្សេត្របរិស្ថាន

– ប្រព័ន្ធទឹក

– ការរៀបចំទីតាំងដាំដុះ ​និងទីតាំងដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

– ការបង្កើតប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះលើកសិដ្ឋាន

៤) គោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះ និងថែទាំដំណាំ

៥) ការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផល

៦) ការគ្រប់គ្រងការផលិតផ្សាភ្ជាប់មកទីផ្សារ

៧) ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

៨) ការគ្រប់គ្រងសម្ភារ និងម៉ាស៊ីនកសិកម្ម

៩) ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត

១០) ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

១១) ការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

១២) ភាពជោគជ័យ និងនិរន្តរភាពនៃភាពជោគជ័យ។

ប្រធានក្រុមបណ្តុះបណ្តាល ៖ បណ្ឌិត យ៉ង សាំង កុមារ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

 

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)