ត្រឡាច ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ហើម ពិបាកនោម ក្តៅទ្រូង កើតបូសញឹកញាប់ ក្អក កើតពិស ពស់ចឹក ព្រូន រលាកប្លោកនោម…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)