ចង្រ្កង់ស្វា​ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ​ ឈឺចង្កេះ ប្រមេះ ឈឺភ្នែក ធ្លាក់ស រសេះរសោះខ្សោយកម្លាំង ឈឺពោះ រាកមូល វិលមុខ ស្រវាំងភ្នែក

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)