អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល (៣១ ឧសភា ២០១៩)

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)