ពាក្យទាំងនេះក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែច្រឡំ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)