ពាក្យខាងក្រោមនេះ ដែលលោកអ្នកច្រើនតែយល់ច្រឡំ

ពាក្យខាងក្រោមនេះ ក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែយល់ច្រឡំ និងនាំឲ្យសរសេរខុស

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)