លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបណ្ណបើកបរ ដែលអ្នកបញ្ជាយានយន្តត្រូវដឹងនិងស្វែងយល់

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបណ្ណបើកបរ ដែលអ្នកបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវតែដឹង និងស្វែងយល់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់

ប្រភព គេហរទំព័រក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)