ពាក្យមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ដែលអ្នកសរសេរតែងតែយល់ច្រឡំ

ពាក្យមួយចំនួននេះ ក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើនទៀត ដែលលោកអ្នកតែងតែយល់ច្រឡំក្នុងការសរសេរ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)