ចម្ការ ឬចំការ?

ខ្ញុំ តែងសង្កេតឃើញមានការនិយមសរសេរពាក្យ «ចម្ការ» ឬ« «ចំការ»។ តាមវចនានុក្រមខ្មែរ បោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ព.ស. ២៥១១ និងគ.ស. ១៩៦៧ គឺមានតែពាក្យ «ចម្ការ» ទេ គឺមានន័យថា ទី ដែលគេឆ្ការសម្រាប់ដាំដំណាំ (ទំព័រទី១៨៦)។ តាមន័យនេះ ពាក្យ «ចម្ការ» គឺមកពីពាក្យ «ឆ្ការ» គឺការត្រួសត្រាយព្រៃសម្រាប់បានទីធ្វើការដាំដុះ។ យោងតាមហេតុផលខាងលើនេះ យើងគួរនាំគ្នាសរសេរពាក្យ «ចម្ការ» ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

អត្ថបទ៖ ​សហគមន៍សួនដំណាំគ្រួសារសម្បូរសប្បាយ

Source: http://saingkoma.com