ម្លិះស្រុក ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ កើតរមាស់ បូស និងធ្លាក់ស

The post ម្លិះស្រុក ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ កើតរមាស់ បូស និងធ្លាក់ស appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)