បទពិសោធន៍ផ្សំចំណីមាន់ និង ទា (កសិករ យ៉ែម សុផាត)

កសិករ យ៉ែម សុផាត ជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិក្តុល ឃុំតាអាន ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម តាមរយៈការអានសៀវភៅបច្ចេកទេសទស្សនាវដ្តីកសិករ ឯកសារផ្សេងៗ ស្តាប់វិទ្យុ មើលទូរទស្សន៍ និងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ។

The post បទពិសោធន៍ផ្សំចំណីមាន់ និង ទា (កសិករ យ៉ែម សុផាត) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)