បទពិសោធន៍ទុកដាក់ពូជស្រូវ (កសិករ សាន ថុងថៃ)

អ្នកមីង សាន ថុងថៃ ជាកសិកររស់នៅ ភូមិថ្មទឹកដាច់ ឃុំគោកគង់កើត ស្រុកកញ្រ្ជៀច ខេត្តព្រៃវែង។ គាត់ជាកសិករសហការជាមួយអង្គការសេដាក ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨មក ដែលកន្លងមកគាត់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសជាច្រើនពីអង្គការសេដាក។

The post បទពិសោធន៍ទុកដាក់ពូជស្រូវ (កសិករ សាន ថុងថៃ) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)