បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក (កសិករ ស៊ី សុលាភ)

បងស្រី ហ៊ី សុលាភ ជាកសិកររស់នៅភូមិមានជ័យ ឃុំឆក់ដែក ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ក្រោយពីបានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអង្គការ​សេដាក គាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចិញ្ចឹ​មជ្រូកមេនិងជ្រូកសាច់។ ក្រោយពីការចិញ្ចឹមអស់រយៈពេល១ ឆ្នាំមក គាត់សង្កេតឃើញថា ជ្រូករបស់គាត់ឆាប់ធំ និងមានលក្ខណៈរឹងមាំ។ ចំពោះបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជ្រូក (កសិករ ស៊ី សុលាភ) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)