ស្មៅរំលត់ភ្លើង ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុន រលាកទងសួត តាអក ពស់ចឹក ឈាមច្រមុះ ក្អកធ្លាក់ឈាម ឈឺទ្រូង ដុះសាច់បំពង់ក…

The post ស្មៅរំលត់ភ្លើង ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុន រលាកទងសួត តាអក ពស់ចឹក ឈាមច្រមុះ ក្អកធ្លាក់ឈាម ឈឺទ្រូង ដុះសាច់បំពង់ក… appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)