អំបោះព្រះ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនចាញ់ ឈឺសន្លាក់ដៃ-ជើង ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ឈឺសសៃរស៊ីយ៉ាទិក

The post អំបោះព្រះ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនចាញ់ ឈឺសន្លាក់ដៃ-ជើង ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ឈឺសសៃរស៊ីយ៉ាទិក appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)