ដង្កាប់កិបត្រចៀក គោ ក្របី ពពែ ចៀម ជ្រូក ដើម្បីចំណាំ

ការចិញ្ចឹមសត្វគោ ក្របី ពពែ ចៀម និងជ្រូកជាដើមមានចំនួនច្រើន ហើយពិបាកចំណាំ ពិសេសសត្វមេបាពូជ ឬទុកកូនធ្វើពូជ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក៏ដូចងាយស្រួលចំណាំ គេបានផលិត​ដង្កាប់​កិបត្រចៀកដោយដាក់កូនស្លាកតូចល្មមសំរាប់ចំណាំ។

The post ដង្កាប់កិបត្រចៀក គោ ក្របី ពពែ ចៀម ជ្រូក ដើម្បីចំណាំ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)