អន្ទង់វិត ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង គ្រុន ពិស បូស

The post អន្ទង់វិត ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង គ្រុន ពិស បូស appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)