សំបុកជាស ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនចាញ់ រលាកបំពង់ក កញ្រ្ជឹល រាកមូល រលាកពោះវៀន រមាស់ ឫសដូងបាត ពស់ពិសចឹក…

The post សំបុកជាស ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនចាញ់ រលាកបំពង់ក កញ្រ្ជឹល រាកមូល រលាកពោះវៀន រមាស់ ឫសដូងបាត ពស់ពិសចឹក… appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)