ស្មៅចិញ្ចៀន ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ក្អួតឈាម រលាកប្លោក-ផ្លូវនោម កើតលឿង ខ្សោយក្រលៀន ខ្សោយថ្លើម ស្រ្តីថ្ងៃខែមិនទៀង ក្មេងគ្រុនក្ដៅ សសៃរប្រសាទ បូសពិស…

The post ស្មៅចិញ្ចៀន ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ក្អួតឈាម រលាកប្លោក-ផ្លូវនោម កើតលឿង ខ្សោយក្រលៀន ខ្សោយថ្លើម ស្រ្តីថ្ងៃខែមិនទៀង ក្មេងគ្រុនក្ដៅ សសៃរប្រសាទ បូសពិស… appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)