ហេតុអ្វីទើបយើងត្រូវត្រាំស្រូវឲ្យដុះពន្លកឲ្យ មាន់ ទា ស៊ី?

ជាទំលាប់របស់អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ទា ភាគច្រើនចូលចិត្ត ឬក៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុ គឺច្រើនតែយកស្រូវទៅបាច ឬដាក់ឲ្យមាន់ ទា ស៊ីតែម្តង ដោយមិនបានយកស្រូវទៅត្រាំទឹក និងផ្អាប់ឲ្យដុះពន្លក ទើបឲ្យមាន់ ទា ស៊ីនោះទេ។ មានអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ទាខ្លះ គាត់បានយកស្រូវទៅត្រាំ និងផ្អាប់ឲ្យដុះពន្លក ទើបយកទៅឲ្យមាន់ ទា ស៊ី, តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះ បានជាគាត់ធ្វើដូច្នេះ?

The post ហេតុអ្វីទើបយើងត្រូវត្រាំស្រូវឲ្យដុះពន្លកឲ្យ មាន់ ទា ស៊ី? appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)