សុក្រំ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនក្ដៅ ទល់លាមក មហារីកស្បូន មហារីកសួតបុរស ក្រំ ស្បូនធ្លាក់ឈាម បញ្ជុះកំដៅ ក្អកធ្លាក់ឈាម…

The post សុក្រំ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនក្ដៅ ទល់លាមក មហារីកស្បូន មហារីកសួតបុរស ក្រំ ស្បូនធ្លាក់ឈាម បញ្ជុះកំដៅ ក្អកធ្លាក់ឈាម… appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)