ស្លឹកគ្រៃ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនក្ដៅ ក្អក នោមតិច ដេកមិនលក់ រលាកថ្លើម គ្រុនចាញ់ ថ្នាំឆ្ពុង ដេកមិនលក់ ធ្វើឲ្យងងុយដេកភ្លាមៗ

The post ស្លឹកគ្រៃ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុនក្ដៅ ក្អក នោមតិច ដេកមិនលក់ រលាកថ្លើម គ្រុនចាញ់ ថ្នាំឆ្ពុង ដេកមិនលក់ ធ្វើឲ្យងងុយដេកភ្លាមៗ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)