៥ ជំហានដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យ

សព្វថ្ងៃការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ គឺមានការពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ពីព្រោះមាន់ស្រែនេះសមស្របនឹងអាកាសធាតុស្រុកខ្មែរជាងសត្វមាន់ពូជដទៃទៀត សាច់មានឱជារស និងងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារទៀតផង ប៉ុន្តែចំពោះការចិញ្ចឹមវិញនៅតែជួបបញ្ហាជាច្រើន។ ដើម្បីជោគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមសហគមន៍សម្បូរសប្បាយ សូមបង្ហាញនូវរបៀបចិញ្ចឹមដែលមាន៥ជំហានដូចខាងក្រោម។

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

The post ៥ ជំហានដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)