អង្កោល ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុន សើស្បែក ធ្វើឲ្យក្អួត ហឺត រាក ឫសដូងបាត ទល់លាមក ទំលាក់ព្រូន ហើមពោះ…

The post អង្កោល ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ គ្រុន សើស្បែក ធ្វើឲ្យក្អួត ហឺត រាក ឫសដូងបាត ទល់លាមក ទំលាក់ព្រូន ហើមពោះ… appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)