បទពិសោធន៍រៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ក្រុមការងារ ប្រូលីនណូវ៉ា នៅខេត្តកំពង់ធំ សូមចូលរួមផ្ដល់នូវគំនិតខ្លះៗ ទៅលើអត្ថបទរបស់កសិករ ជឿន ចាន់ធួន ជាជន ជាតិដើមភាគតិច (ព្នង) រស់នៅភូមិពូចា ឃុំប៊ូស្រា ស្រុកពេជ្រដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលបានចុះផ្សាយតាមទស្សនាវដ្ដីកសិករលេខ ១៤២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ដោយសូមបន្ថែមនូវចំណុចល្អៗមួយចំនួន ដើម្បីឲ្យការរៀបចំសួនជាលក្ខណៈគ្រួសារកាន់តែប្រសើរ។ ព្រោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ទៅលើការរៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ ហើយគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំនេះ ដើម្បីទទួលបាននូវបន្លែសំរាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់ កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញបន្លែសំរាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ ។ ចំពោះបទពិសោធន៍​ ដែលគាត់អនុវត្តមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍រៀបចំសួនដំណាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)