បទពិសោធន៍ទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិ

លោកពូ ញុក សឿ ជាកសិកររស់នៅភូមិខ្ទុំ ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។ គាត់ជាកសិករសហការជាមួយអង្គការសេដាក តាំងពីឆ្នាំ២០០៤។ បន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និងអានទស្សនាវដ្តីកសិករដែលសរសេរពីបទពិសោធន៍ទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិរបស់កសិករផ្សេងៗមក គាត់បានរៀប​ចំធ្វើការទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិនៅឆ្នាំ​២០០៥ ដែលទទួលបានត្រីច្រើននាំឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយជីវភាពបានមួយចំណែក។ ការរៀបចំធ្វើការទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិដែលបានមកពីត្រីស្រែនារដូវវស្សាចុងឆ្នាំ២០០៥កន្លងទៅ។ បទពិសោធន៍នេះសូមបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ទាក់ទាញត្រីធម្មជាតិ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)