វិធីធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបែបធម្មជាតិ ការពារជំងឺមាន់

កន្លងមក ក៏ដូចសព្វថ្ងៃដែរ គឺការចិញ្ចឹមមាន់មានការនិយមយ៉ាងច្រើន ប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមមានការលំបាក ឬនៅជួបបញ្ហាមាន់កើតជំងឺបណ្តាលឲ្យងាប់ខាតបង់។ អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាចង់ចេះចង់បានថ្នាំតាមបែបធម្មជាតិយកមកព្យាបាលជំងឺ ឬបង្ការជំងឺមាន់។ ខាងក្រោមនេះ យើងបង្ហាញរូបមន្តធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងធម្មជាតិ ការពារជំងឺមាន់។

The post វិធីធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបែបធម្មជាតិ ការពារជំងឺមាន់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)