បទពិសោធន៍ការពារ និងព្យាបាលជំងឺលើសត្វមាន់

មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ ហើយមិនទាន់ចេះអំពីវិធីការពារ និងព្យាបាលនៅឡើយនៅពេលមាន់មានជំងឺ រួចបណ្តាលឲ្យខាតបង់ថវិកា ក៏ដូចពេលវេលា។ នៅពេលនេះ យើងសូមលើកយកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងខ្លះរបស់កសិករ ដែលធ្លាប់ទទួលបានជោគ​ជ័យក្នុងការការពារ និងព្យាបាលជំងឺមាន់ មានដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ការពារ និងព្យាបាលជំងឺលើសត្វមាន់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)