សណ្តែកដី ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ក្អកស្ងួត ជំនួយក្រពះ ជំនួយឈាមក្រហម ស្ត្រីខ្វះទឹកដោះឲ្យកូនបៅ ឡើងឈាម…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)