ចែង ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបជំងឺ គ្រុន ខាន់លឿង ស្រវាំងភ្នែក ឈឺចង្កេះ កើតលឿង ងងឹតមុខ…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)