កម្ពុជា ធាតុអាកាសបន្តត្រជាក់ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូនេះ បានប្រកាសថា តាមរយៈការតាមដានស្ថានភាពធាតុអាកាសជាប់បន្តនោះ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១០-១៦ ធ្នូ ឥទ្ធិពលជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ ដែលបានគ្រប់ដណ្តប់លើកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តត្រជាក់ដល់ថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ ២០១៩។

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)