អម្ពិលជូរ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ទល់លាមក ពិបាករំលាយអាហារ រមាស់ រលាកអញ្ចាញធ្មេញ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)