ល្វា ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង គ្រុនចាញ់ អត់ទឹកដោះ បន្សាបពុល ហឺត គ្រុនពោះវៀន…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)