ម្ជុលពេជ្រ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ បន្សាបពុល បំបាត់ការឈឺចាប់ ពស់ចឹក ឆ្កែខាំ បូសពិស ផ្តាសាយ ក្អក គ្រុនឈាម គ្រុនពោះវៀន…

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)