បទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមជន្លេនរបស់កសិករ វែន កែ, រាជ ឆាន, យន់ ដា និង ប្រាក់ ឌីណា

ប្រភព សៀវភៅស្តីពី បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជន្លេន (អង្គការសេដាក)

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)