ម្ជុលភ្នំ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ឈឺភ្នែក, រលាកថ្លើម, រលាកវក្កំ, គ្រុនចាញ់, ស្រេកទឹក, ក្អកធ្លាក់ឈាម, ឈាមច្រមុះ, នោមឈាម, បូស

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)