ការបង្កើតកណ្ដៀរ និងសត្វល្អិតជាចំណីមាន់

សត្វមាន់ដើម្បីរស់បាន គឺវាត្រូវការស៊ីចំណី។ ចំណីរបស់មាន់មានជាច្រើនប្រភេទដូចជា ស្មៅប្រភេទខ្លះ ដំណាំបន្លែប្រភេទខ្លះ ចក ជន្លេន ចំណីផ្សំជាច្រើនមុខទៀត កណ្ដៀរនិងសត្វល្អិត។ នៅពេលនេះ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ បង្ហាញអំពី ការបង្កើតសត្វកណ្តៀរ និងសត្វល្អិតជាចំណីមាន់ ដូចខាងក្រោមនេះ។

ប្រភព ខិត្តបណ្ណក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ

ប្រភព៖ សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣)